privacystatement 2018-07-27T19:58:57+00:00

Informacja dla kandydatów na pracowników

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest mFuture Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kurierów Armii Krajowej 4D/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687413, NIP 5833256016 (Administrator).
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia z Tobą umowy o pracę lub cywilnoprawnej umowy współpracy (w zależności od tego, która z tych umów wiązać będzie Ciebie z Administratorem) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ewentualnie – jeżeli zajdzie taka potrzeba – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Wszystkie te cele stanowią prawnie uzasadnioną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Administratora. Zgoda taka może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, o których mowa w ust. 2 powyżej, związane są z ewentualną koniecznością prowadzenia postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych lub karnych przed powołanymi do tego instytucjami, do których niezbędne będzie wykorzystanie podanych przez Ciebie danych osobowych.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie: organom administracji publicznej, w ramach ich kompetencji lub podmiotom współpracującym z Administratorem, jeżeli mieści się to w zakresie celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej (takich jak np. zewnętrzne firmy kadrowe, księgowe, podatkowe itp.). Każda podmiot prywatny, któremu powierzane są Twoje dane osobowe zawarł z Administratorem stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych, w której zobowiązał się w szczególności do zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wykorzystywania danych wyłącznie w celu realizacji poleceń Administratora.
 6. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa niektóre dane muszą być archiwizowane przez Administratora również po zakończeniu Twojego zatrudnienia.
 7. W każdym czasie masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizacje umowy pomiędzy Tobą a Administratorem.

Uwaga: jeżeli chcesz, aby Twoje CV lub list motywacyjny były brane pod uwagę również w kolejnych rekrutacjach Administratora powinieneś dopisać w przesłanym CV lub liście motywacyjnym:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez mFuture Group z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku.

Informacja dla osób wysyłających korespondencję

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest mFuture Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kurierów Armii Krajowej 4D/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687413, NIP 5833256016 (Administrator).
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu i prowadzenia z Tobą korespondencji, a jeżeli wynika to z umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem – w celu wykonania tej umowy lub doprowadzenia do zawarcia takiej umowy. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ewentualnie – jeżeli zajdzie taka potrzeba – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Wszystkie te cele stanowią prawnie uzasadnioną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych. Zgoda taka może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, o których mowa w ust. 2 powyżej, związane są z ewentualną koniecznością prowadzenia postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych lub karnych przed powołanymi do tego instytucjami, do których niezbędne będzie wykorzystanie podanych przez Ciebie danych osobowych. Cele te mogą być również związane z koniecznością realizacji umowy z podmiotem, w którym jesteś zatrudniony lub w imieniu którego zgłosiłeś się do Administratora danych.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie: organom administracji publicznej, w ramach ich kompetencji lub podmiotom współpracującym z Administratorem, jeżeli mieści się to w zakresie celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej (takich jak np. firmy kurierskie itp.). Każda podmiot prywatny, któremu powierzane są Twoje dane osobowe zawarł z Administratorem stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych, w której zobowiązał się w szczególności do zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wykorzystywania danych wyłącznie w celu realizacji poleceń Administratora.
 6. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa niektóre dane muszą być archiwizowane przez Administratora również po zakończeniu Twojego zatrudnienia.
 7. W każdym czasie masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizacje umowy pomiędzy Tobą a Administratorem.